Säkrar vattenförsörjningen i centrala Örebro

Örebro utökar budgeten för byte av vatten- och avloppsledningar. Foto: Örebro kommun

Som ett led i att säkra vattenförsörjningen för örebroarna har Tekniska nämnden beslutat att föreslå en utökad budget för byte av vatten- och avloppsledningar längs sträckor där arbetet kan samordnas med andra planerade gatuarbeten. De senaste åren har kommunen utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar samt serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Utifrån en kostnadskalkyl har kostnaden ökat med dryga 30 miljoner kronor på grund av kostnadsläget i omvärlden med bland annat dyrare asfalt samt markförhållanden som gör att schaktarbetena kräver spont. Sponten gör det möjligt för trafik att passera säkert nära schaktarbetena, som tar mindre plats men kräver en mer kostsam typ av avstängning.

Genom att byta vatten-och avloppsledningarna förebygger man återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Det minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter.

– Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är idag i dåligt skick och har haft flera läckor som krävt akuta åtgärder. Dessutom behöver avloppsledningarna i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter, ökar ju längre tid vi väntar med att byta befintliga vatten- och avloppsledningar, säger Tove Dahlström, VA-ingenjör.