Avfall är en outnyttjad råvaruresurs

Cirkulär VA innebär återvinning i avloppsvatten av ämnen som fosfor och kväve. Arkivbild

Under 2021 har Delegationen för Cirkulär ekonomis expertgrupper arbetat med en rad frågeställningar som kan öka takten i den cirkulära omställningen. Ragn-Sells har haft experter med i grupperna för Hållbar och Cirkulär VA - Industriell symbios och Cirkularitet i ett systemperspektiv. Rapporten som lämnades till regeringen sammanställer ett antal av expertgruppernas förslag.  

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser samtidigt som vi har flera av dessa resurser bokstavligen under våra fötter, nämligen i våra avloppsystem. Framöver hoppas vi att delegationens initiativ kommer att påverka spelfältet för fler innovationer och cirkulära lösningar, säger Susanna Lind, Head of Public Affairs Sweden på Ragn-Sells. 

Expertgruppen för Hållbar och cirkulär VA lämnar en rad intressanta förslag som bland annat fokuserar på att öka och underlätta för återvunnen fosfor och kväve, så som kvotplikt för återvunnen fosfor och kväve i mineralgödsel, etappmål för återföring av fosfor och kväve till livsmedelsproduktion och ekonomiska styrmedel som ska gynna återvunnet. 

Delegationen menar att prisbildningen på jungfrulig råvara jämförd med återvunnen behöver ses över.  

– Dagens reningsverk behöver bli framtidens resursverk! Den fosfor och kväve som produceras av reningsverken måste komma till nytta och ersätta jungfrulig fosfor från gruvbrytning och de extremt energikrävande processer som idag används för att plocka ut kvävet, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells och expert i Cirkulär och hållbar VA 

I rapporten lyfts även problematiken med lustgasutsläpp från reningsverk, vilket Ragn-Sells ser som mycket glädjande.  

– Det som är mest spännande är att det redan idag finns tekniker, svenska sådana, som möjliggör samtliga av dessa förslag. Några av dem finns inom vårt eget innovationsbolag EasyMining, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells och expert i Cirkulär och hållbar VA.