Dagvattendamm vid Strömsborg i Örebro klar

Dagvattendammar fångar upp och renar dagvattnet. Foto: Örebro kommun

Dagvattendammar runt om i kommunen fångar upp och renar dagvattnet från vissa föroreningar, innan det rinner ut i mindre vattendrag. Vatten som når marken via nederbörd, i form av regn eller smältvatten från snö, kallas för dagvatten.

– Dagvattnet som boende och företag i Örebro inte tar hand om på sina fastigheter rinner ner i ett ledningssystem, som är byggt särskilt för dagvatten, och vidare ut i mindre vattendrag eller i Svartån, berättar Emma Stenmark, VA-ingenjör på Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.

I den mån det är möjligt tas dagvattnet omhand i diken längs vägar. På en del ställen renas det också genom till exempel biofilter innan det leds bort. Men stora mängder dagvatten renas inte innan det når de kommunala dagvattenledningarna.

Genom att bygga dagvattendammar runt om i kommunen fördröjs och renas dagvattnet något innan det rinner vidare ut i mindre vattendrag eller i Svartån. Vissa föroreningar sjunker till botten och andra fångas upp av växtlighet. Dagvattendammarna byggs främst där vi har stor avrinning från vägar, parkeringsplatser eller större industriområden, då det vattnet innehåller mycket föroreningar.

– Sommaren 2022 blev en ny dagvattendamm vid Strömsborg i Örebro klar. Den hjälper nu till att rena dagvattnet från de sydvästra delarna av staden som till exempel delar av Adolfsberg och Bista, innan det släpps ut i Svartån.

Strömsborgsdammen är en del av kommunens ambition att få bättre vattenkvalité i Svartån. I Örebro finns nu cirka 15 kommunala dagvattendammar och man bygger fler när i nya områden.