Minskning av anlöpen till svenska hamnar

Persontransporter på sjön har drabbats hårt av pandemin. Foto: Transportföretagen

Hamnstatistiken för 2020 visar i det närmaste oförändrade godsvolymer och en nedgång för passagerartrafiken. Nu är det viktigt att hamnarna ges rätt förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas – det innebär att statens avgifter för sjöfarten måste ses över för en grön omställning.

Hamnstatistiken för helåret 2020, som tas fram av Trafikanalys, visar en tydlig påverkan av coronapandemin genom en kraftig nedgång i passagerartrafiken. Samtidigt visar statistiken på i det närmaste oförändrade godsvolymer.  Antalet anlöp till Svenska hamnar har minskat mellan 2019 och 2020, från cirka 73 000 till 61 700, det vill säga en minskning med cirka 16 procent. Men gods över kaj har inte minskat lika mycket, från cirka 138 000 ton till 135 000 ton, det vill säga cirka 2 procent.

Det finns en minskning inom de olika godsslagen med mellan 3-8 procent, enda undantaget är oljehanteringen som 2020 ökade med cirka 3 procent. Passagerartrafiken har mer än halverats, från 27,7 miljoner 2019 till 13,4 miljoner passagerare 2020.

Sjöfarten och hamnnäringen är navet i svensk ekonomi genom att upp emot 90 procent av handeln går på sjön. Hamnstatistiken är därför en viktig konjunkturmätare för hela näringslivet. Men det finns orosmoln som kan innebära försämrade villkor och därigenom en försämrad konkurrenskraft för de svenska hamnarna. Det handlar om Sjöfartsverkets avisering om höjda farledsavgifter och höjda lotsavgifter, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn around-anlöp.

– Det är olyckligt med coronans effekter på passagerartrafiken. Persontransporter har drabbats hårt av pandemin. Däremot är det givetvis positivt att se hamnarnas och sjöfartens betydelse för handeln med de volymer 2020 års hamnstatistik visar. Nu är det viktigt att hamnarna ges rätt förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas. Då behöver statens avgifter för sjöfarten ses över. Annars riskerar vi att få ett avgiftsbingo som inte gynnar den gröna omställningen med ambitionen om mer gods på sjön, säger Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar.

Staten har istället valt att fokusera på hamnavgifterna som de menar är en konkurrenshämmande faktor, vilket Sveriges Hamnar beklagar. Hamnar, som i de flesta fall är aktiebolag, konkurrerar såväl med varandra som med transporter på land. Hamnavgifter behövs för att hamnbolagen ska kunna bygga och förvalta hamninfrastruktur och betala arrenden, inte minst för att täcka kostnader för lastning och lossning.

– Just nu genomför flera hamnar investeringar i miljardklassen i sin hamninfrastruktur till nytta för hela landets trafikarbete. Men staten gör inga investeringar i svenska hamnar. Det finns potential till att mer gods kan transporteras hållbart på vatten, både farleder och hamnar har ledig kapacitet redan idag, avslutar Eric Tedesjö.