Transportföretagen säger nej till nedläggning av Bromma flygplats

Fredrik Kämpfe. Foto: Transportföretagen

Regeringskansliets promemoria om en förtida avveckling av Bromma flygplats har gått på remiss. Transportföretagen har nu som remissorgan gett kommentarer på utredningen samt på Swedavias konsekvensanalys.

När utredningens direktiv presenterades kritiserade Transportföretagen det snäva perspektivet som regeringen gett utredaren. Att ta en viktig infrastruktur ur sitt sammanhang ger knappast de bästa möjligheterna att bedöma vilka konsekvenser en snabb avveckling skulle innebära. Samtidigt beklagade Transportföretagen tidpunkten för utredningen. Pandemin får inte användas som skäl till förhastade beslut om avskaffandet av väsentlig transportinfrastruktur.

I remissvaret avstyrker Transportföretagen Brommautredningens avvecklingsförslag i dess helhet. En förtida avveckling av Bromma baserad på denna rapport skulle ha negativa konsekvenser för tillgängligheten i hela landet och möjligheten att locka kompetent personal till nya klimatpositiva innovativa företag.

Utredningen visar inte på ett övertygande sätt hur Arlanda flygplats kapacitet skulle vara tillräcklig för att inte påverka trafiken negativt vid en nedläggning av Bromma i förtid. Regeringen sänder dessutom dubbla signaler om trängsel på Arlanda eftersom det samtidigt föreslagits trängselavgifter på flygplatsen. Antingen råder trängsel eller inte.

Avslutningsvis saknas svar om det samhällsviktiga flyget på Bromma. Någon ytterligare samhällsviktig helikoptertrafik finns det inte kapacitet för på Arlanda enligt Regeringskansliets promemoria. Här krävs åtgärder för att inte ett beslut om avveckling ska leda till sämre förutsättningar för polisiär verksamhet i Stockholm, något som rimmar illa med den politiska ambition som statsminister Magdalena Andersson lanserat att alla departement ska ”vända på varje sten” för att bekämpa just brottsligheten.

Promemorian konstaterar vidare för ambulansflyget att omlastning av patienter skulle ske under sämre förhållanden med risk för patienters hälsa ifall verksamheten flyttas från Bromma till Arlanda. Efter snart två år av hårt tryck på vården på grund av pandemin får det anses svårmotiverat att försämra patientsäkerheten genom ett sådant beslut.

– Rapporten utgör endast underlag för avveckling av drift och verksamhet av Bromma flygplats och vårt remissvar måste ses i ljuset av den avgränsningen. Självklart går det att avveckla en flygplats precis som det går att avveckla annan viktig transportinfrastruktur som till exempel E4:an mellan Stockholm och Uppsala eller Ölandsbron. Men det är först då vi väger in de fulla konsekvenserna av en avveckling och på ett tydligt, faktabaserat och tillförlitligt sätt hanterar dessa som det blir meningsfullt att besvara frågan om, hur och när den sagda infrastrukturen kan avvecklas. Transportföretagen finner inte att utredningen, som fått alldeles för kort tid till sitt förfogande och för snävt formulerat uppdrag enligt vår mening, har landat den uppgiften” kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen – Flyg