Flygets infrastruktur behöver belysas i regeringens utredning

Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg. Foto: Transportföretagen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser, så att behoven för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses. Transportföretagen Flyg välkomnar ett helhetsgrepp om flygplatsinfrastrukturen i Sverige.

Enligt regeringens direktiv ska analysen omfatta det nationella basutbudet (som består av tio flygplatser) samt de statliga driftsbidragen till icke-statliga flygplatser. Förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen.

Transportföretagen Flyg har länge efterfrågat att regeringen ser över helheten för flygets infrastruktur, såväl ur ett tillgänglighets- som ur ett beredskapsperspektiv för Sverige. Givet det förändrade omvärldsläget med Rysslands invasion av Ukraina finns det all anledning att ta ett särskilt grepp om totalförsvarets behov av flygplatser med god geografisk täckning. Riksdagen har i flera tillkännagivanden också underkänt den inriktning regeringen drivit i fråga om Bromma flygplats. Ett förändrat omvärldsläge och kvarvarande effekter av pandemin kräver också förtydliganden gällande statens ansvar för finansieringen av flygets infrastruktur och våra flygplatser.

”Regeringen utlovade en flygplatsöversyn redan 2017 i flygstrategin och det är välkommet att en sådan analys nu görs. Sverige måste framtidssäkra flygplatserna och se flygets potential som en del av transportsystemet. Utredningen hänvisar till fossilfria trafikslag och inom tid kommer flyget att räknas dit. Flyget ska utvecklas, inte avvecklas” kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Tidigare rapporter, bland annat från Trafikanalys har visat hur viktiga de regionala flygplatserna är för näringslivet. För att det ska vara möjligt att leva, bo och bedriva företag i hela landet behöver Sverige tillgång till flygplatser och ett konkurrenskraftigt inrikesflyg. Transportföretagen Flyg hoppas att utredningen särskilt beaktar detta.

Det är också viktigt att utredningen tar in hur flyget kommer att ställa om med biojet, el och vätgas. Dessutom kommer nya former av luftfarkoster som obemannade drönare och vertikalstartande flygtaxi att ta plats i luftrummet för både god- och persontransporter.

– Utan flyget blir delar av Sverige isolerade och Sveriges industri kommer att få problem att nå ut till internationella marknader. Om vi ska uppfylla tillgänglighetsmålet som riksdagen beslutat om behöver vi alla trafikslag, även flyget. Idag är det tyvärr så att flyget stundtals ifrågasätts av vissa, senast i Klimaträttsutredningen som fastslår att inrikes flyg ska minska oavsett om det går på el eller biojet. Så kan vi inte ha det, säger Fredrik Kämpfe som nu efterfrågar en mycket bredare diskussion om svenska flygets framtid.