Trafikverket presenterar alternativen för slussarna i Trollhätte kanal

Trafikverket utreder olika alternativ för slussarna i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Karta: Trafikverket

Var ska slussarna byggas i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg?  I lokaliseringsutredningen utreds och konsekvensbeskrivs olika placeringsalternativ för slussarna. Det handlar om utredningsområden, inte exakt placering.

Trafikverket utreder olika alternativ eftersom miljöbalken slår fast att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras. I februari/mars offentliggör Trafikverket hela lokaliseringsutredningen. I den presenteras de respektive alternativen utifrån deras påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, liksom teknik, byggbarhet och nautiska delar som handlar om var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Under våren kommer Trafikverket att genomföra samråd i de tre kommunerna. Vid samråden ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Efter samråden fattas beslut om ett huvudalternativ för varje plats.