FVB satsar på vatten och avlopp

Våtmarksparken Johannisberg är på nära 15 hektar och har fler funktioner. Det främsta syftet är att rena dagvatten innan det når Mälaren. Foto: FVB

FVB har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning, men har hittills haft fokus på anläggningar och pumpar. Nu utökar man verksamheten till att även omfatta ledningsnätet, något man har stor erfarenhet av inom andra områden. Gustav Myhrman är den som ska leda utvecklingsarbetet.

FVB är framförallt kända för att jobba med fjärrvärme och fjärrkyla, men har under många år även hjälpt kunder inom vatten och avlopp. Då handlar det i första hand om utredningar, projektering av VA-verk, energieffektivisering liksom styrning och övervakning av anläggningar.

– Nu breddar vi oss till att även arbeta med vatten- och avloppssystem. Vi har stor och lång erfarenhet av ledningsfrågor vad gäller fjärrvärme, fjärrkyla och gas, säger Gustav Myhrman och fortsätter:

– Att arbeta med VA-ledningar blir därför ett naturligt steg för oss och vi kan hjälpa kommuner som behöver upprusta sina befintliga VA-ledningar eller bygga nya ledningssystem.

Gustav Myhrman började på FVB i oktober och blir den som ska leda FVBs satsning inom vatten och avlopp. Han kommer även att arbeta med projekt- och uppdragsledning inom vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Gustav Myhrman kommer närmast från Mälarenergi, där han var projektledare och dagvattenspecialist.

– De senaste tre åren har jag varit projektledare för en ny våtmarkspark i Västerås, som var en del av ett EU-projekt. Den invigdes nyligen och var ett riktigt spännande projekt som fått stor uppmärksamhet.

Våtmarksparken Johannisberg är på nära 15 hektar och har fler funktioner. Det främsta syftet är att rena dagvatten innan det når Mälaren, men parken främjar också biologisk mångfald och är byggd som en park för rekreation. Det finns även en förhoppning om att parken framöver kan vara en plats för skolelever som vill lära sig mer om vattenrening och biologisk mångfald.

– Intresset för att bygga våtmarker ökar, så det är också uppdrag som vi kan åta oss, säger Gustav Myhrman.

I många av Sveriges kommuner sker just nu en utbyggnad av exploateringsområden. FVB kan göra förstudier av behovet av VA-nät, projektera systemet och göra förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer.

Det finns även ett enormt behov av att rusta upp och bygga ut det befintliga vatten- och avloppssystemet. Stora delar av dagens system är byggt på 1960- och 1970-talen och till det behov som fanns då. Nu är städerna mer tätbebyggda, för fler människor och dessutom med färre grönytor som kan ta upp och fördröja dagvattnet. Därutöver tillkommer klimatförändringarna som kan ge upp emot 25 procent större regnmängder än när systemen byggdes. Nu är det dessutom hårdare miljökrav kring hur dagvatten ska tas om hand.