Landsjövägen restaureras efter ras

Arbetet med att restaurera väg 1069, Landsjövägen, fortsätter. Trafikverket har tagit fram ett förslag på vilket sätt vägen ska byggas upp igen. Sedan väg 1069 i höjd med Vikessjön rasade våren 2021 har man arbetat intensivt för att hitta både grundorsaken till raset och för att hitta en lösning som håller över tid. Trafikverket har under det senaste halvåret gjort flera omfattande undersökningar och provtagningar tillsammans med erfarna geotekniker.

Med stöd i de geotekniska undersökningarna har man tittat på flera tänkbara sätt att restaurera Landsjövägen. Efter att ha jämfört alternativen med varandra har Trafikverket kommit fram till att den bästa lösningen är att bygga vägen i befintligt läge. För att motverka framtida ras planerar Trafikverket att gräva bort och ersätta lösjord med sprängsten på delar av vägen.

Hur lång tid det kommer att ta innan vägen kan öppna igen är mycket svårt att säga. Först mäste detaljerade bygghandlingar tas farm, kontrakt med en entreprenör skrivas och miljötillstånd måste vara klara. Dessutom ska berörda markägare kontaktas samt utföra fältundersökningar på platsen.