Omfattande marksaneringar på Norrbyskär

Översiktlig skiss över de åtgärder som planeras på Norrbyskär. Karta: Umeå kommun

Byggnadsnämnden i Umeå beviljar de lov som krävs för att komma vidare med saneringen på Norrbyskär. Det gäller rivningslov av kajer och stenkistor, marklov för marksanering och tidsbegränsat bygglov för byggvägar, vägbank, pråmkajer, olika upplag, uppställning av arbetsbodar, flytt av Lilla Norbyskär och anläggning av bryggor.

– Det är bra att loven nu finns på plats så det går att komma vidare med det här stora saneringsprojektet. Arbetet väntas komma i gång under hösten 2022, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Sedan en tid tillbaka är det känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin men även polyaromatiska kolväten och tungmetaller i marken. Slutsatserna är att flera områden kräver någonform av åtgärd för att inte utgöra risk för människors hälsa och miljön.

Åtgärderna som planeras omfattar sanering genom bortgrävning och återfyllning inom vissa områden samt övertäckning inom andra, rivning av kajer och stenkistor som ersätts med slänt-och erosionsskydd, byggande av pråmfickor med mera. Lilla Norrbyskär som är en miniatyr av Norrbyskär under sågverkstiden kommer att flyttas tillfälligt under saneringstiden. Nya temporära båtplatser för fritidshusägarna kommer att anläggas i Truthällsviken, öster om Truthällan och väster om Långgrundet under projektets genomförandetid.

– Förutom de lov som byggnadsnämnden nu beviljar har Mark och miljödomstolen gett tillstånd för åtgärder enligt miljöbalken. Där anges ett antal förutsättningar som ska uppfyllas för att genomföra det här stora saneringsprojektet. Det handlar till stora delar om att säkerställa att befintliga miljöer kan återställas efter genomförd sanering, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.