Detaljplanen för utbyggnad av Umeå hamn godkänd

Umeå hamn befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod. Karta: Umeå kommun

Byggnadsnämnden i Umeå har godkänt den första av två detaljplaner för Umeå hamn. Den nya detaljplanen ger förutsättningar för en mer flexibel användning av hamnen. Ny bebyggelse och anläggningar inom området ska kunna anpassas till olika verksamheters behov med sikte på år 2050.

– Umeå hamn befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som kommer att pågå under flera år. Den nya detaljplanen är en viktig del i det arbetet. Med den på plats blir det bland annat möjligt att skapa nya markytor och byggnader så större fartyg kan lägga till i hamnen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens orförande.

Hur mycket och var det får byggas i hamnen regleras med utformningsbestämmelser, exempelvis ytor som inte får bebyggas. Högsta nockhöjd begränsas till 50 meter samt inom en mindre del upp till 52 meter för att bekräfta Lantmännens foderfabrik. De höga nockhöjderna ska göra det möjligt med höglager.

Hamnen är en verksamhet som kan innebära störningar för närområdet av exempelvis buller. Frågorna hanteras i detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. De flesta miljöfarliga verksamheter ska därefter tillståndsprövas enligt miljöbalken. Vid en sådan prövning prövas den enskilda specifika verksamheten med dess risker och störningar till omgivningen. I den processen säkerställs att nödvändiga skyddsåtgärder finns på plats.

Hamnområdet började planläggas 2021 som en stor detaljplan. 2022 delades detaljplanen i två delar där aktuellt planområde ligger uppe i norvästra delen av hamnområdet. Ut- och ombyggnationerna i hamnen ska ske etappvis och tillstånd enligt miljöbalken har sökts för åtgärder både i vattenområdet och för hamnverksamheten. Då detaljplanen vid genomförandet kan medföra en betydande miljöpåverkan går den vidare till kommunfullmäktige för antagande.