Nekas utökad bergtäktsverksamhet i Tjälamark

Karta över det utökade bryt-och verksamhetsområdet i Tjälamark 14:5 som Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har avstyrkt. Karta: Umeå kommun

Miljö-och hälsoskyddsnämnden avstyrker Swerocks ansökan om utökad bergtäktsverksamhet vid Tjälamark, som innefattar bortledande av grundvatten med mera. Det gör man för att skydda grundvattnet i Vindelälvsåsen.

Swerock bedriver sedan tidigare bergtäktsverksamhet på fastigheten i Tjälamark  och har låtit genomföra en hydrogeologisk utredning för att utöka sin verksamhet men resultaten från denna förändrar inte miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning i vattenskyddsfrågan.

–  Vindelälvsåsen är en viktig grundvattenförekomst och är en av Sveriges största grundvattenresurser och huvudvattentäkt för Umeå kommun. Grundvattenförekomsten är därför mycket skyddsvärd, säger Maja Westling, C, vice ordförande miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Föreslagen lokalisering av täkten innebär intrång i Vindelälvsåsens vattenskyddsområde och miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därmed att val av plats är olämplig och inte förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip och regel om god hushållning

Det allmänna intresset med en tryggad framtida dricksvattenförsörjning för Umeå kommun är viktigare än etableringen av täktverksamheten menar nämnden och därför bör inte Mark-och miljödomstolen ge tillstånd för utökad verksamhet.