Umeå kommun beslutar om nytt dagvattenprogram

Umeå kommun inrättar en hållbar dagvattenhantering. Arkivbild

Kommunfullmäktige har beslutat anta ett nytt dagvattenprogram för Umeå kommun. Syftet med programmet är bland annat att ge en helhetsbild av arbetet med att uppnå en hållbar dagvattenhantering, förhindra föroreningar och begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

– Umeå växer, förtätas och förändras. Vi får fler hårdgjorda ytor som påverkar dagens vattenflöden och vi behöver hantera föroreningar. Dessutom ökar klimatförändringarna riskerna för översvämningar. Därför känns det väldigt bra att fullmäktige nu har beslutat om dagvattenprogrammet så att kommunen på ett bättre sätt kan hantera kommande utmaningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med att ta fram ett dagvattenprogram för Umeå har pågått i många år. 2019 gjordes en omstart och det har nu resulterat i Dagvattenprogram för Umeå med utgångspunkt i översiktsplanens tillväxtstrategier.

Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Det beskriver hur staden ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas, samt hur riskerna för skador orsakade av översvämningar ska begränsas.

Vidare beskriver programmet utmaningar, ansvarsförhållanden och strategier i befintlig miljö samt vid planering och uppföljning. Det beskriver också hur kommunen får hållbara dagvattenlösningar, med god teknisk funktion för rening och fördröjning, att staden berikas med vackra miljöer, får bidrag till den biologiska mångfalden, rimliga driftskostnader, med mera.

– Detta är ett mycket viktigt program, kopplat till Umeås framtida utveckling. Risken för skador till följd av översvämningar behöver exempelvis minskas för att Umeå kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Enligt beslutet ger kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att samordna arbetet med dagvattenprogrammet, att inrätta en samordningsgrupp för dagvatten samt vara sammankallande för gruppen. Samordningsgruppens uppdrag ska vara att arbeta med åtgärdslistan och att göra en uppföljning av dagvattenprogrammet efter två år. Därefter ska programmet följas upp vart femte år.