Trafikverket redovisar förslag till vägplan för projektet Borlänge-Djurås

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för sträckan Borlänge-Djurås. Foto: Trafikverket

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för av vägplan för etapp 2 i projekt Borlänge-Djurås, mellan Norr Amsberg-Sifferbo och offentliggör den nu för granskning. Granskningen gäller vägplan med miljökonsekvensbeskrivning för etapp 2, Norr Amsberg-Sifferbo.

Vägplanen omfattar även förändring av allmänt till enskilt underhåll för del av E16/väg 70 samt väg 905 samt arbete i vatten då Broängesbäcken och Gimån samt flera småbäckar berörs av omgrävning och byggverksamhet.

Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslutet om fastställelse. Det kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Vägplanen omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas.