Lundabron i Umeå slutreglerad

Slutkostnaden för Lundabron i Umeå är156,5 miljoner i stället för avtalade 59 miljoner kronor. Foto: Umeå kommun

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

Förhandlingarna mellan Umeå kommun och Veidekke är över och parterna har gjort upp om kostnaderna. De landar på 156,5 miljoner kronor, att jämföra med ursprungligt avtal om 59 miljoner kronor. Budgeten för bron var initialt 46 miljoner kronor men har under byggtiden successivt, med nya beslut, utökats till 112 miljoner kronor. Utöver slutregleringen ska så kallade "ätor", ändrings- och tilläggsarbeten, ersättas med 2 miljoner kronor.  

Veidekkes krav på kommunen var drygt 174 miljoner kronor samt ränta. Den totala kostnaden är högre, men kravet har reducerats för felavhjälpande arbeten samt enligt avtalets incitamentsmodell. Diskussioner om kostnader har pågått mellan Umeå kommun och Veidekke under hela projektet, med slutförhandlingar efteråt som tagit lång tidÖverenskommelsen innebär att kommunen ersätter Veidekke enligt gällande avtal, men kostnaden har reducerats i och med slutregleringenUppgörelsen innebär att båda parter har kompromissat och att det därför inte är aktuellt med en rättslig tvist parterna emellan.  

– Bron har kostat för mycket och förhandlingarna med Veidekke har varit hårda. Nu har vi gjort upp och ingen av parterna är nöjda, men vi behöver inte gå till rättslig prövning med allt vad det innebär med mer kostnader och osäkerhet om utgången. Nu sätter vi punkt för processen, men fortsätter att analysera utfallet för att dra lärdomar för framtiden, säger Karin Isaksson, chef för Teknik- och fastighetsförvaltningen, Umeå kommun, och fortsätter: 

–  Kommunen använder sig bara i undantagsfall av samverkansentreprenader och i det här projektet har det uppenbarligen inte fungerat som det ska. För att på djupet förstå och lära av detta måste vi vara självkritiska och fortsätta att utveckla våra arbetsmetoder. 

Lena Karlsson Engman beskriver en besvärlig byggprocess, där en rad faktorer har inverkat. 

–  Berggrunden har trots noggranna undersökningar visat sig vara instabil på vissa punkter. Vi har också haft stora utmaningar i tillverkningen och monteringen av pylonerna, och även stålpriser och valutakurser har påverkat, förklarar Lena Karlsson Engman.  

Utmaningarna har uppstått löpande under byggtiden och alternativet har då varit att avbryta projektet, men här valde Umeå kommun att fortsätta trots en besvärande kostnadsutveckling.  

–  Byggandet hade hunnit långt när det blev tydligt att kostnaderna skulle bli så mycket högre än förväntat. En bro, till skillnad från många andra projekt, kan tyvärr bara justeras i mindre grad under byggtiden – den måste färdigställas eller avbrytas helt, säger Karin Isaksson.