13 skånska projekt ger bättre vattenkvalitet

Foto från våtmarken i Ståtorpsån i Trelleborgs kommun. Foto: Jens Ratkovich, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne har beviljat 19,6 miljoner kronor i LOVA-stöd till 13 nya vattenvårdsprojekt runt om i Skåne. Projekten drivs av kommuner, vattenråd eller andra ideella sammanslutningar över hela Skåne. 

– I år har vi fått in väldigt många ansökningar, som verkligen sätter spaden i jorden och rent fysiskt förbättrar statusen i våra skånska vatten, något även kommande generationer har glädje av. Projekten har dessutom en hög kostnadseffektivitet. Det är roligt att det finns så många engagerade aktörer i Skåne, säger Verena Danielsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Projekten bidrar framför allt till mindre näringsbelastning i skånska vattendrag, sjöar och hav. Våtmarker är en beprövad metod för att fånga upp näringsämnen som fosfor och kväve. Dessa ämnen läcker framför allt ut från åkermark och transporteras genom vattendragen ut i havet, där de bland annat leder till algblomningar och syrefria bottnar. Exempelvis har Simrishamns kommun fått 4,5 miljoner kronor för att anlägga våtmarker i Tommarpsåns avrinningsområde. Trelleborgs kommun och Ståstorpsån ekonomiska förening har beviljats 5,6 miljoner kronor för åtgärder i Ståstorpsåns avrinningsområde.

–Förutom att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön, kommer åtgärderna även ha en flödesutjämnande effekt. Detta blir allt viktigare med tanke på klimatförändringarna, där risken för torka och kraftiga regn ökar, säger Verena Danielsson.

Genom att anlägga våtmarker, tvåstegsdiken eller låta vattendrag åter slingra sig genom landskapet dämpas flödet i vattendraget vid skyfall, samtidigt som vattnet hålls kvar vid torrare perioder.