Skåne säkrar dricksvattenförsörjningen

Nästan nio miljoner till Skåne för att säkra dricksvattenförsörjningen. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne får nästan nio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten till åtgärder som ska förbättra vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Det så kallade dricksvattenstödet kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag för att investera i ny teknik och till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Bidragets syfte är att bidra till en säker och hållbar vattenförsörjning.

– Skåne får mest medel i årets tilldelning, vilket är väldigt glädjande. Skåne är ett tätbefolkat och jordbruksintensivt län och behovet av vatten, både för dricksvatten och för matproduktion, är stort, säger Helena Thorstensson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Regeringen beslutade om stödet 2019, efter den torra sommaren 2018. Havs- och vattenmyndigheten HaV har i sin fördelning prioriterat områden där det har varit allvarligast problem med vattenbrist och torka de senaste åren eller områden där det kan bli problem i framtiden.

– Det betyder inte att vi har en kris i dricksvattenförsörjningen i dagsläget. Stödet är förebyggande för att stå bättre rustad inför torrare perioder i framtiden. Vi ser dricksvattenstödet som ett viktigt verktyg för att kunna nå FN de svenska miljömålen om Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, säger Helena Thorstensson.

Under 2019-2021 beviljade Länsstyrelsen Skåne stöd på sammanlagt 18 miljoner kronor till 49 projekt som drivs av kommuner, kommunala bolag och några privata företag. Det handlar till exempel om informationskampanjer till allmänheten, test av vattensparande bevattningsteknik, teknik för att hitta vattenläckor i ledningsnätet, återanvändning av renat avloppsvatten, inrättande av vattenskyddsområden, bättre övervakning av grundvattennivåer, bättre övervakning av dricksvattenkvalitet, nödvattentankar samt undersökningar för och anläggande av nya vattentäkter.