Våtmarker i fokus på stor konferens

Våtmarkerna stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten. Foto: Privat

Öster Malma utanför Nyköping håller våtmarkskonfererns med 150 deltagare. Arrangör är stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med EU-projektet Grip on life. Konferensen ”Medvind i våtmarksarbetet?” tar fasta på regeringens ambition att under en treårsperiod satsa 775 miljoner kronor för att återskapa våtmarker – en historisk satsning i detta sammanhang.

Vilken effekt kommer regeringens satsning att få för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassningen av samhället? Det är frågor som kommer att behandlas på konferensen. Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogsmiljön? Strandskydd, miljökonsekvensbeskrivning, egenkontrollprogram – hur kan byråkratin i våtmarksarbetet minskas är ytterligare ämnen för konferensen.

Våtmarkerna stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser. Som en oas för den biologisk mångfalden är de oöverträffade. Våtmarkerna har även stor betydelse för människans behov av vatten, som biologiska reningsverk och buffrande förmåga vid plötsliga skyfall.

– Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver dock accelereras.  Våtmarksfonden har tidigare pekat på att byråkratin ofta lägger hinder i vägen.

Orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning har medfört att flera markägare med högintressanta projekt avstår från att gå vidare med sina tankar på att restaurera lämpliga våtmarksområden, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Våtmarksfonden

För dem som ändå tar sig an uppgiften innebär det ofta att man tvingas ligga ute med ohanterligt stora summor pengar för projektering, entreprenörer och inte sällan stora kostnader för miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar av vattendomar etc.

Vid våtmarkskonferensen deltar bland annat alla berörda nationella myndigheter samt åtskilliga länsstyrelser och kommuner. Målsättningen med konferensen är att identifiera hinder och i positiv anda försöka effektivisera våtmarksarbetet.