Reningsverk i Skåne har betydande utsläpp av läkemedel

Foto från Ekeby avloppsreningsverk. Foto: Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen Skåne

attenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Detta visar en omfattande studie som har gjorts av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne och Högskolan Kristianstad.

I studien har 35 ämnen undersökts. Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten och där har HaV, Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder. Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer.

Modellen som Länsstyrelsen Skåne arbetat fram utgår från databasanalyser för att identifiera sjöar och vattendrag, särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk. Enkelt uttryckt är risken störst där flödet i mottagande vattendrag är lågt, samtidigt som flödet från reningsverket är högt.

– Här i Skåne kan studien ligga till grund för beslut om var avancerad rening är mest angelägen och var man bör gå vidare med ytterligare provtagningar, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, som är den som har utformat modellen.

De sju reningsverk som identifierades som mest angelägna är Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby, Ellinge (Eslöv) och Ekeby (Bjuv). Detta följdes upp med provtagningar i fält. Provanalyser bekräftade att det fanns betydande halter av läkemedel i samtliga verks mottagande vattendrag. Ytterligare tio reningsverk har ringats in som riskområden i modellen, men där har inga uppföljningar i fält gjorts i denna studier: Lyby, Vinslöv, Perstorp, Staffanstorp, Lönsboda, Hässleholm, Klippan och Källby, Svedala och Sjöbo.