Trafikverket provkör 835 meter långa tåg

Att maximera lastkapaciteten för tåg innebär bättre utnyttjande infrastrukturen. Foto: Magnus Backman

En provkörning med tåglängd 835 meter genomfördes framgångsrikt mellan Maschen söder om Hamburg och Malmö Tåglängder upp till 835 meter är tillåtna i Tyskland i korridoren Maschen – Padborg gräns, och på stora delar av järnvägsnätet i Danmark inklusive hela korridoren Padborg – København, och används rutinmässigt mellan Maschen och Fredericia.

I Sverige är dock maximalt tillåten tåglängd 730 meter med bromsgrupp P, medan infrastrukturen, bland annat längder hos bangårdar, mötesspår och förbigångsspår, i många stråk begränsar praktisk tåglängd till 630 meter  I korridoren Tyskland – Sverige innebär skillnaden i maximal tåglängd mellan länderna att tåg längre än 730 meter måste växlas om i Danmark, vilket innebär både en fördröjning och en fördyring av godstransporterna.

Provkörningen från Maschen till Malmö natten mot 2021-04-17 planerades för ett lok, max tåglängd 835 meter och max vagnvikt 2 300 ton.  Hastigheten planerades till max 120 kilometer per timme på en av de ingående delsträckorna. Ingående vagnar i godstågen varierar dock från dag till dag, och verkligt utfall för provtåget var ett lok, tåglängd 832 meter och vagnvikt 2 271 ton, innebärande tågvikt 2 403 ton inklusive lok. Hastigheten begränsades till 100 kilometer per timme beroende på att tre av de 39 vagnarna i tåget hade största tillåtna hastighet 100 kilometer per yimme, medan de övriga 36 vagnarna i tåget var tillåtna för 120 kilomerter per timme. Utvärderingen av provkörningen gäller framför allt passagerna av Storebælt, Drogden och Öresund, som är de begränsande lutningarna i korridoren Tyskland – Sverige.

För att införa tåglängd 835 meter i reguljär trafik behövs anpassning av regelverk i Sverige, och dessutom viss anpassning av infrastrukturen. Att kunna maximera den praktiska lastkapaciteten per tåg innebär både bättre ekonomi för tågoperatören och att banans transportkapacitet kan höjas, förutsatt att tågets hastighet passar in i rytmen med övrig trafik.  Varje extra vagn innebär extra intäkter, medan loket är en fast kostnad upp till den maximala kapaciteten för ett lok.  Att kunna utnyttja ett modernt loks kapacitet till fullo, i de korridorer där efterfrågan är hög, är därför viktigt både för tågoperatören och för transportsystemet som helhet.  För infrastrukturen är kostnaderna för anpassning måttliga jämfört med att bygga fler spår.