Trafiksäkerheten höjs på norra Gotland

Trafiksäkerheten höjs på väg 148 vid Lärbro och Bro. Foto: Trafikverket

Nu är det klart att Trafikverket höjer säkerheten på väg 148 vid Lärbro och Bro på norra Gotland. Vägen är en av öns mest trafikerade och har länge varit olycksdrabbad. Det är främst en satsning på ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

– Vi har tidigare gjort en åtgärdsvalsstudie tillsammans med region Gotland som visar vilka behov som finns för att höja trafiksäkerheten längs väg 148. Utifrån den studien har vi valt ut vad som är mest angeläget att åtgärda inom den budget som finns. Så nu kan planläggningen börja, säger Michaela Sundell, åtgärdsbeställare på Trafikverket.

Väg 148 mellan Visby och Fårösund är en viktig regional väg på Gotland, men den har en bristande trafiksäkerhet, speciellt för oskyddade trafikanter. Syftet är nu att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt skyddet för grundvattnet i Lärbro.

I Lärbro planeras nu en helt ny gång- och cykelväg och att bygga om korsningen till väg 149. I arbetet ingår även att förbättra kvaliteten på vattenskyddet vid Lärbros vattenskyddsområde.

I Bro kommer bland annat vägen att breddas och det blir en ny gångväg. Även busshållplatserna i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl byggs om och förbättras.

I planeringsarbetet ingår samrådsprocesser kring vägplanerna, där berörda och allmänhet får möjlighet se förslag och komma med synpunkter. När vägplanerna är klara kan arbetet starta vilket beräknas kunna ske 2026.