Nya regler för vägars och gators utformning

Regelverket VGU uppdateras. Arkivbild

Den 1 januari 2020 börjar uppdaterade regler för vägars och gators utformning, VGU, att gälla. Nya VGU gäller alla kommande kontrakt, om inte annat avtalas. Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid projektering av statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU får dock tillämpas som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än statliga vägar.

Krav och råd i VGU används som underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader. VGU bidrar till att projekt lever upp till krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader. Strukturen är förändrad. Delar som numera hanteras i andra kravdokument har tagits bort, och en del krav är omformulerade för att bli tydligare. Reglerna är anpassade till Trafikverkets regelverksstruktur, med följande nivåindelade dokumenttyper. Några exempel på nyheter är;

  • höjd standard för gång, cykel och moped
  • nytt trafikslag – spårväg, i blandtrafik
  • tätortsförändringar, vägsektion, sikt i korsning m.m.
  • miljöåtgärder, bl.a. krav för faunapassager
  • vägmärken som tidigare varit egen bilaga, är infört i regelverket