Ett av Europas största vattenvårdsprojekt lanseras

En nyckel för en effektiv och hållbar vattendragsrestaurering. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Nu lanseras Life Connects, ett av Europas största vattenvårdsprojekt, vid Klippans kraftstation. Man sätter ut laxungar som om några år kan återvända som vuxna efter att Rönne å har öppnats upp för vandrande fisk och restaurerats. Life Connects har en budget på drygt 100 miljoner kronor för att under sex år förbättra vattenkvalitet, stärka hotade fiskbestånd och biologisk mångfald i sju vattendrag i Skåne, Blekinge och Kalmar län: Rönne å, Mörrumsån, Emån, Helge å, Virån, Alsterån, och Verkeån,

– Under sex år ska vi genomföra innovativa och kraftfulla åtgärder för att få tillbaka friska fiskbestånd i våra vattendrag, bland annat ål och lax som i dagsläget hotas av utrotning. Dessutom förbättrar projektet tillgången till vatten av god kvalitet och bidrar till en ökad biologisk mångfald, säger projektledaren Ivan Olsson, Länsstyrelsen Skåne, som pekar på att investeringarna i projektet dessutom bidrar till en landsbygdsutveckling och ökad turism.

– Det gäller inte minst i Rönne å där laxfisket kan bli lika starkt som i Mörrumsån, säger Ivan Olsson.

Life Connects kopplar ihop industri, forskning, myndigheter och ideella krafter. Den starka forskningskomponenten i projektet är av central betydelse för att åtgärderna ska bli lyckosamma. En annan viktig faktor är att projektet består av aktörer som annars kan ha motstående intressen.

– Vi ser det som en nyckel för en effektiv och hållbar vattendragsrestaurering och vattenförvaltning, säger Ivan Olsson.