Ny ansökningsomgång för bidrag till en bättre vattenmiljö

Nu startar en ny ansökningsomgång för åtgärder för bättre vattenmiljö - LOVA-bidrag. Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Nu startar en ny ansökningsomgång för lokala åtgärder för bättre vattenmiljö; LOVA-bidrag. Övergödningsinsatser är fortsatt det högst prioriterade området men bidrag kan även sökas för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder. Sista ansökningsdag är 31 januari 2023.

– Förutom övergödning har Dalarnas vattenmiljö påverkats av miljögifter från historiska och pågående utsläpp. Vi har också många vattendrag som är påverkade av vattenreglering och tidigare flottning. Det kan röra sig om dammar som utgör vandringshinder för fisk eller att flottledsrensningar påverkat livsmiljöer negativt. Därför är de lokala åtgärderna viktiga, säger Camilla Andersson, miljöhandläggare och åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag. På Havs och Vattenmyndighetens webbsida finns goda exempel på LOVA-projekt och även en projektkatalog där du kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige.