Länsstyrelsen Skåne motsätter sig bygget av Lynetteholmen

Kartan visar Lynetteholmen (grön), rensningsdamm Lynetten (gul) samt resten av Refshaleøen (röd). Karta: Köpenhamns kommun

Länsstyrelsen Skåne har idag yttrat sig över Lynetteholmen, den ö av utfyllnadsmassor i Köpenhamns hamn som dansk regering vill bygga för att klimatsäkra Köpenhamn. Länsstyrelsen är kritisk till planerna och motsätter sig ett tillstånd att bygga ön. Länsstyrelsen Skånes invändningar handlar framför allt om tre delar som riskerar att påverka områden på den svenska sidan

Beräkningarna visar att vattenflödet genom Öresund minskar med motsvarande 0,25 % av det totala flödet om den 280 hektar stora ön byggs. Lynetteholmen kommer även att minska tillförseln av saltvatten till Östersjön med 0,21–0,23 procent.

– Det finns en risk att tillförseln på syrerikt vatten till Östersjön minskar i och med att det totala flödet reduceras. Det är uppenbart att Östersjön och dess organismer redan i dag har stora problem med låga syrenivåer i bottenvattnet. Östersjön behöver mer syrerikt vatten, inte mindre, säger Kristian Wennberg, chef för vattenenheten Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen anser att beräkningarna som har gjorts för spridning av sediment och föroreningar är otillräckliga. Därför saknas ett underlag som ger en korrekt skildring för hur stora områden som påverkas av denna spridning.

– Vi befarar att spridningen kan påverka viktiga Natura 2000-områden som Saltholm och Falsterbohalvön, säger Carl Lindqvist, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne lämnar i dag sitt yttrande till Naturvårdsverket som i nästa vecka sammanställer de svenska remissinstansernas svar till ett samlat yttrande från svensk sida. Lynetteholmen omfattas av Esbokonventionen som reglerar hur man ska ta hänsyn till effekter i andra länder när man gör miljökonsekvensbeskrivningar.