Sommarens arbeten på E4 Förbifart Stockholm

Mycket har hänt på E4 Förbifart Stockholm under sommaren. Foto: Trafikverket

En öppnad trafikplats, två färdiga brodelar, ett delmål för tunnelarbetet under Mälaren och många betongarbeten. Det är några exempel på sommarens arbeten i E4 Förbifart Stockholm.

I Kungens kurva har den nya trafikplatsen på E4/E20, Lindvreten Norra, till delar varit öppen sedan i början av juli. Nu pågår betongarbeten för att bygga betongtunnel, det vill säga tunnel som går ovan jord, som ansluter till den bergtunnel som blev klar under våren.

I Sätra har vi sprängt bort berg inför bygget av en teknikbyggnad för vatten och avlopp. Av 15 000 meter tunnel är nu 11 000 utsprängt och klart i de södra delarna av tunnelsystemet. Vi har nått ett delmål i passagen mellan Sätra hamn och Kungshatt, där vi bygger tunnel under Mälaren. Arbetstunnlarna, som vi bygger parallellt med de blivande huvudtunnlarna, har nu nått fram till Kungshatt. Det gör att vi kan bygga tunnel vidare under Kunghatt mot Lovö.

I tunnlarna på Lovö har vår tillfälliga entreprenör utfört så kallade skyddsarbeten som bland annat består av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna, asfaltläggning samt viss tunnelsprängning.

På Ekerövägen, där vi bygger ett körfält för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö, har sommaren ägnats åt markarbeten i höjd med Tillflykten. 50 000 kubik jordmassor har transporterats bort.

I Vinsta har vi startat sprängningsarbetena inför bygget av av- och påfartsrampen till tunnlarna vid Skattegårdsvägen. Skattegårdsvägen är nu flyttad en bit norrut och vi har påbörjat arbetet med den tillfälliga trafikplatsen på Vinstavägen. Vi har också börjat spränga en öppning för ett ventilationstorn i tunneldelen och återupptagit sprängningarna på delsträckor i tunneln som varit pausade på grund av inläckage.

I Hjulsta har vi kommit vidare med vägbron över Mälarbanan. Den ena huvudbron och rampbron av två blev klara i våras.  I sommar har vi arbetat med brodelar på den andra huvudbron och rampbron. På 23 dygn blev vi klara med den första kritiska etappen av tolv på huvudbron och första etappen av fem på rampbron. I norra Hjulsta, i höjd med Hästa gård, har vi också gjort en hel del betongarbeten, bland annat bottenplattor och väggar och valv i tunneln. Drygt 150 meter betongtunnel är klar.

På trafikplats Akalla har vi arbetat med armering och betonggjutningar i den del som ansluter mot den blivande tunneln. Arbetet fortsätter i högt tempo.

På trafikplats Häggvik har vi arbetat med mark-, vatten- och avloppsarbeten inför armering och gjutning av betongtunneln som ska binda ihop Förbifarten söderifrån med E4 norrgående och avfarten mot Norrortsleden.