Förbättrar transportinfrastrukturen i Södertälje

En överledningsbro förbättrar framkomligheten för trafik på E4/E20 i Södertälje. Karta: Trafikverket

Idag pågår en rad stora åtgärder för att förbättra transportinfrastrukturen i Södertälje. Nu beslutar Trafikverket om ytterligare en åtgärd för att förbättra robustheten och minska restiderna vid störningar av motorvägsbron en så kallad överledningsbro.

I uppdraget från den nationella transportplanen har Trafikverket utrett sårbarheten för E4/E20 vägbro över Södertälje kanal. Utredningen visar att en överledningsbro är den bästa lösningen för bättre framkomlighet vid en störning utan att bygga en helt ny förbindelse. Överledningsbron kommer att vara på plats när breddning av motorvägsbroarna påbörjas 2025 och kommer även att underlätta under breddningsarbetet av motorvägsbroarna.

– Nu genomför vi en av åtgärderna från analysarbetet för minskad sårbarhet av förbindelsen över Södertälje kanal vid en störning. Det är en effektiv åtgärd för omledning som vi genomför mycket snabbt, förklarar Lars Sandberg, projektledare på Trafikverket.

Analysen visar att en överledningsbro som används vid en störning förbättrar framkomligheten för trafik på E4/E20 och minskar påverkan på den lokala trafiken. Vid en störning ger överledningsbron halverade kötider på vissa sträckor jämfört med vid en störning med dagens lösning. Överledningsbron kan byggas inom det pågående projektet som ökar antalet körfält på motorvägsbroarna från fyra till sex. Det innebär även att kostnaderna för temporära åtgärder under byggtiden minskar eftersom överledningsbron kan nyttjas under byggtiden.

– I analysarbetet har vi utrett många alternativ och däribland Södertälje kommuns önskemål om en tunnel. Den bedömda kostnaden för en tunnel är cirka 4 miljarder och kan stå klar tidigast 20 år efter att finansieringen är löst. Vi håller med Södertälje om att en tunnel är en bra lösning den dag vi ska bygga ytterligare en förbindelse, men varken underhåll eller breddning av bron kan vänta utan behöver ske omgående, säger Lars Sandberg.