Förstärkningsarbetena i Götatunneln snart klara

När förstärkningsarbetet är klart kan Västlänken passera ovanför Götatunneln. Foto: Trafikverket

Arbetet med att förstärka tunneltaket och åtgärda den bristfälliga gjutningen i Götatunneln är snart klara. Götatunnelns tak förstärks för att klara belastningen den utsätts för när Västlänken passerar ovanpå tunneln på två ställen. Under arbetet med förstärkningen har trafiken dubbelriktats i det södra tunnelröret.

Förstärkningsarbetet som startade i december 2020 har dragit ut på tiden och försenats, dels på grund av att nattarbete i tunneln inte godkändes av länsstyrelsen och nu senast då en bristfällig gjutning behövde rivas ned och göras om. Det har gjort att tunnelns kapacitet varit begränsad under nästan ett år. 

När förstärkningsarbetet är klart kan Västlänken passera ovanför Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan. Det arbete som gjorts till följd av den felaktiga gjutningen bekostas av entreprenören AGN.