Trafikverket färdigställer bygget av E14 utanför Sundsvall

Den nya trafikplatsen i höjd med Blåberget. Foto: Trafikverket

Just nu pågår de sista arbetena med den nya sträckningen av E14 mellan Timmervägen och Blåberget. Till hösten räknar Trafikverket med att kunna släppa på trafik på den drygt fem kilometer långa sträckan.

x

I höjd med Stenbäcken har Trafikverket byggt en faunapassage för att vilt ska kunna röra sig mellan den södra och norra delen av vägen. Foto: Trafikverket

Under sensommaren och början av hösten har vår entreprenör främst arbetat med att belägga den nybyggda vägkroppen med asfalt, bygga viltstängsel och färdigställa vägens sidoområden. 

x

I höjd med Nacksta har Trafikverket byggt en ny trafikplats som knyter ihop E14 med väg 86. Foto: Trafikverket

– Nu återstår en del avslutande arbeten innan vi kan släppa på trafiken. Detta kommer att ske senare i höst, säger Ulrika Sundgren, projektledare på Trafikverket.