Umeå avslår Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter

Förslagen i Trafikverkets remiss innebär restidsförluster. Arkivbild

Umeå kommun motsätter sig den remiss från Trafikverket som föreslår sänkta hastigheter på flera av kommunens större vägar. Enligt kommunstyrelsen innebär Trafikverkets förslag negativa samhällsekonomiska konsekvenser.

– Förslagen i Trafikverkets remiss innebär framför allt ökade kostnader i form av restidsförluster. Dessutom försämrar förslagen på ett oacceptabelt sätt funktionaliteten i flera pendlingsstråk som är viktiga för utvecklingen i Umeå, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Av remissen framgår att Trafikverket vill sänka högsta tillåtna hastighet på delar av vägarna väg E4, E12, 363, 364 och 531 från 90 till 80 km/h. Sänkningarna motiveras med att det saknas mitträcke och att trafikmängderna är höga. Utöver ökad restid för de aktuella sträckorna anser kommunstyrelsen att konsekvenserna av förslagen är knapphändigt redovisade.

Kommunstyrelsen lyfter i sitt svar framför allt vägarna E12, 531 och 363 som har stora pendlingsrelationer i intervallet 20-40 minuter där resefrekvensen påverkas starkt av ökad

restid. Den föreslagna hastighetssänkningen på väg E4 försämrar dessutom ytterligare framkomligheten på den inom Sverige svagaste länken av denna europaväg. Detta inom ett stråk där det dessutom saknas möjligheter för persontransporter via tåg.

– Det här är vägar som är av stor vikt för nationella, regionala och lokala kommunikationer. De bör därför undantas från hastighetssänkning till dess att Trafikverket har åtgärdat bristande trafiksäkerhet i vägsystemet med alternativa åtgärder, säger Anders Ågren.