Ny modell för utveckling av infrastrukturen

Centralplan enligt det nya förslaget. Bild: Jernhusen.

Tågföretagen förespråkar en ny modell för infrastrukturen

Riksgälden har reviderat sin prognos över nettolånebehovet för 2022 och 2023 och staten kommer att gå plus 211 miljarder de närmaste två åren. Ledande nationalekonomer konstaterar att vi nu har en unik chans att finansiera långsiktiga och genomtänkta program för klimatpolitik och infrastruktur.

Vice riksbankschef Per Jansson stack ut hakan vid ett tal i december och föreslog ett omtag i finanspolitiken och behovet av att låta den få en större roll. Stor försiktighet har präglat regeringars finanspolitiska ambitioner trots det exceptionellt låga ränteläget. Förklaringen skulle kunna vara att underskott och skuld generellt setts som något negativt och land efter land har därför skapat komplexa hindrande ramverk.

Per Jansson framhåller dock att det inte per automatik är negativt med offentliga underskott – utan det beror på omständigheterna. Med en statsminister som nyligen lämnat Finansdepartementet borde förutsättningarna vara goda för en fundamental kursändring.

I samma anda och till komplettering av en moderniserad syn på offentlig skuldsättning till nytta för konkurrenskraften är vår rekommendation en ny modell för utveckling av infrastrukturen i Sverige. Tågföretagens förslag är att lätta på kraven på den nationella infrastrukturplanen genom att placera större projekt – med en totalkostnad överstigande 10 miljarder kronor – i en skräddarsydd självständig projektorganisation.

Och tillhandahåll separat finansiering till dessa projekt fristående från den anslagsfinansierade nationella planen. Fokus ska vara på genomförande, med förebilden Öresundsbrokonsortiet.

Vi påminner om forskningsseminariet den 9 februari då alla tågoperatörer och hela järnvägens ekosystem bjuds till ett möte för att presentera konkreta utgångspunkter för Trafikverkets kommande arbete med Europe’s rail.

Vi ser en mycket stor smittspridning i hela samhället. Branschen lider av hög sjukfrånvaro vilket har lett till att trafik ställs in. Samtidigt har intäkterna sjunkit kraftigt till följd av rekommendationer om att de som kan jobba hemifrån ska göra det. Men vi ser ljuset i tunneln och Folkhälsomyndigheten bedömer att avveckling av smittskyddsåtgärderna kan påbörjas den 9 februari och våra grannar i Norge och Danmark öppnar upp samhället.

I förra veckan presenterade Jernhusen det vinnande förslaget för det nya centralstationsområdet i Stockholm, Centralstaden. Förslaget innehåller många spännande delar med överdäckning av spårområdet, nya bostadshus, torg och parker. Centralstaden går i takt med Trafikverkets förslag och Tågföretagen välkomnar att planförslaget anslår medel till fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda mot bakgrund av att utbyggd kapacitet i Stockholm är systemkritiskt.