Sveab utför anläggingsarbeten på Arlanda Torg

Sveab tar anläggningsuppdrag av Swedavia. Foto: Sveab

Sveab Anläggning har erhållit projekt Arlanda Torg. Projektet innefattar omförläggning och nyförläggning av försörjningsledningar samt fjärrkyla och fjärrvärme inom Arlanda Torg.

Detta innebär demonterings- och rivningsarbeten, tillfälliga försörjningar, schaktarbeten och finplanering i stads och flygplatsmiljö. Beställare är Swedavia.