Sveab anlägger VA i Enköping

Sveab Anläggning tar uppdrag i Enköping

Sveab Anläggning har erhållit projekt "Kolarvik" vid Kolarviksvägen i Enköping. Objektet avser anläggande av nya vattenledningar samt nya spillvattenledningar i befintlig gata med serviser. Där ingår även tillhörande brunnar, ventiler, anslutningar, kopplingar, provning medmera.

Tre nya pumpstationer och en ny tryckstegringsstation ska uppföras. Området ligger delvis inom vattenskyddsområde. Beställare är Enköpings kommun.