Kombinerar park med dagvattendamm

Parken består av tre delar, från vänster: gröna parkrummet, dagvattendammen och aktivitetsplatsen. Foto: Uppsala kommun

Elsa Eschelssons park i Rosendal fyller flera syften. Den har dels aktivitetsytor för spel och skateboard, dels gröna ytor för picknick och rekreation. Och alltihop kan svämmas över vid extrema regn för att förhindra översvämningar på andra platser.

Rosendal har ett innovativt system för regnvatten, där det renas och fördröjs i växtbäddar, magasin i gatorna och i dammar. Det minskar belastningen på dagvattenledningarna och Fyrisån. Det förhindrar också översvämningar på platser där vattnet skulle göra skada.

Den senaste och sista dammen som anlagts i Rosendal är Elsa Eschelssons park. Parken har skapats för att utnyttja dagvattenflödena, synliggöra dagvattenhanteringen och att utnyttja samma ytor för rekreation.

– Elsa Eschelssons park kombinerar grönytor och skatepark med beredskap för extremväder. Det här är ett utmärkt exempel på hur vi genom innovation bygger hållbart både för människor och för miljö, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Parken består av tre delar, regndammen, aktivitetsplatsen, och det gröna parkrummet. Regndammen där dagvatten samlas och fördröjs är parkens centrala del. Längs den soliga norra sidan finns parkens gångstråk, en brygga med trappor och sittplatser.