Tidplanen för Västlänken håller menar Trafikverket

Kontraktstidplan för Västlänken gäller, menar Trafikverket. Foto: Trafikverket

Frågan om Västlänkens sluttid håller har väckts i media. Bland annat förekommer uppgifter om att Västlänken kan bli försenad. Att det finns utmaningar kopplat till Haga och Korsvägen  varit känt länge bland annat för Västsvenska paketets parter. Det är också i Haga och Korsvägen som de största och mest komplexa arbetet med stora stationsutrymmen finns.

– Jag vill poängtera att Västlänken till största del följer planen men vi har utmaningar. Det är det som våra kontraktsdiskussioner med entreprenörerna för Haga och Korsvägen handlar om. Innan vi har landat dessa frågeställningar och delar en gemensam bild vill jag inte spekulera kring vilka konsekvenser det kan få, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Trafikverkets entreprenörer har framfört att de ser risker för försening, men Trafikverket delar inte bilden av orsaken till en eventuell försening.  

Om Trafikverket ska gå med på förändringar krävs det att det finns saker som avviker från kontraktsförutsättningarna som inte entreprenören kunnat förutse. Annars är det anbudet man lagt som gäller. Har man lagt för lågt anbud så är det entreprenörernas eget ansvar. Därför gäller den kontraktstidplan Trafikverket har till att vi kommit till en överenskommelse om framtiden tillsammans med våra entreprenörer.

– Vi ska vara affärsmässiga i våra förhandlingar men vi har också ett stort ansvar i hur vi hanterar skattemedel och därför ska ett beslut om försening och fördyring vara väl underbyggt och motiverat, fortsätter Bo.

När det finns ett väl underbyggt och motiverat beslut om en eventuell justering av tidplanen kommer det att kommuniceras. Prognosen för tid och kostnad ligger tillsvidare fast och projektet arbetar vidare i full produktion.