Öresundsverket separerar dagvatten från spillvatten

Öresundsverket från ovan, Foto: William Blendberg

Idag omkopplas en stor dagvattenledning, två meter i diameter, som avleder dagvatten från ett större delområde kallat Furutorpsgatans avrinningsområde. Fram tills nu har dagvattnet letts in i samma ledning som spillvattnet och sen vidare in i Helsingborgs reningsverk Öresundsverket.

Omkopplingen innebär att dagvattenledningen nu separeras från spillvattenledningen och på så sätt kommer dagvattnet kunna ledas direkt ut i Öresund. Det väntas ge flera positiva effekter både för reningsverket i sig, men också för närmiljön. Belastningen på reningsverket kommer att minska då dagvattnet leds direkt ut i Öresund.

– Under ett normalår pratar vi om 1 000 000 kubikmeter vatten som nu är så rent att det kan ledas direkt ut i sundet istället för att först passera och belasta reningsverket, säger Mats Norberg, gruppchef Projekt på NSVA.

Bräddningar till Öresund från reningsverket förväntas minska med 80 procent under ett år med genomsnittlig nederbörd, ett så kallat normalår. Ledningen som omkopplas idag transporterar nära 4 000 liter vatten i sekunden vid ett kraftigt regn.

– Genom att koppla bort den här ledningen kommer risken för att reningsverket bräddar minska, vilket är positivt för vattenkvaliteten i sundet. Förhoppningen är också att detta kommer bidra till en bättre badvattenkvalitet på sikt – i de fall där bräddningarna misstänks vara orsaken, säger Mats Norberg.