Swerock samlar kompetens kring behandling av överskottsvatten

Swerock vill rena vatten från bygg- och anläggningsprojekt. Foto: Swerock

Under ett pågående bygg- och anläggningsprojekt uppkommer det många gånger störningar i form av vatten som kan ge stor miljöpåverkan om det inte hanteras på rätt sätt. Hur vattnet ska hanteras och renas har aldrig varit viktigare när kraven från myndigheterna ökar. Swerock arbetar med hållbara vattenlösningar och samlar företagets gemensamma kompetens i en nationell arbetsgrupp för att hjälpa och stötta andra företag i deras miljöarbete.

Bygg- och anläggningsföretag har ett ansvar för det vatten som hanteras under byggprocessen och se till att det vatten som varje enskilt projekt. Syftet är att eliminera spridning av föroreningar via grundvatten, dagvatten och länshållet vatten.

– Genom den här gruppen har vi möjlighet att samla vår kompetens och tillsammans möta det ökade behovet av lösningar i projekten och ligga i framkant när det gäller miljöarbetet. Vi gör en satsning där vi ser att våra tjänster kan bidra till hållbara samhällsbyggen, säger Jessica Stjernholm som kommer att driva gruppen.

x

Jessica Stjernholm kommer att driva Swerocks nationella arbetsgrupp för behandling
av överskottsvatten. Foto: Swerock

Swerock tillhandahåller redan idag mobila anläggningar som behandlar överskottsvatten på plats och ser till att det behandlade vattnet uppfyller de krav som ställs i projektet. Dessa anläggningar består av en eller flera moduler som anpassas efter projektets specifika behov. Det kan vara allt från en enskild sedimenteringscontainer som renar vattnet från suspenderade partiklar och oljeföroreningar till ett mobilt reningsverk för rening av exempelvis metaller, klorerade lösningsmedel, PFAS med mera.

– Kan vi, genom Swerocks teknik och kompetens, rena vattnet innan det lämnar bygg- och anläggningsprojekten förhindras spridning av föroreningar till grundvatten, sjöar och hav. Jag tycker därför att det känns extra bra att vi nu gör en satsning på vattenrening med tanke på att det är en av våra viktigaste resurser, säger Jessica Stjernholm.