Forskning ska främja överflyttning av gods till järnväg

2030 ska 50 procent mer gods fraktas på järnväg. Foto: Trafikverket

För att nå hållbarhetsmålen behövs mer forskning och innovation som främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Det svenska godstransportsystemet måste ställa om till fossilfrihet. Den nationella godstransportstrategin framhåller behovet om överflyttning och EU har ambitiösa mål, fram till 2030 ska 50 procent mer gods ska fraktas på järnväg och 25 procent mer gods ska transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.

– Vi behöver mer kunskap och demonstrationsprojekt som övertygar varuägare och andra beslutsfattare om vad som krävs för att flytta mer gods till järnväg och sjöfart på ett hållbart och affärsmässigt sätt, säger Rein Jüriado, strateg på Trafikverket.

Samtidigt visar både den europeiska och svenska statistiken att respektive trafikslags andelar i godstransportarbetet har varit relativt stabila under de senaste decennierna. Därför tog Trafikverket ett nytt krafttag i frågan under våren 2020, då drygt sextio åtgärder togs fram och beskrevs i en färdplan för överflyttning. Åtgärderna ska främja överflyttning av gods inom sex fokusområden, varav ett berör forskning och innovation.

Forsknings- och innovationsbehoven kring överflyttning beskrivs i Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan. Tre portföljer – Planera, Sjöfartsområdet och Strategiska initiativ – lyfter fram överflyttning som ett viktigt område. Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är även en av utmaningarna i programmet Triple F som finansieras av Trafikverket och drivs av Lindholmen Science Park.

Energimyndigheten har haft överflyttning som ett viktigt fokusområde i flera program, bland annat i programmet Transporteffektivt samhälle. I och med att det intermodala transportsystemet i sig är mycket komplext krävs mer avancerade tillvägagångssätt för att denna typ av transporter ska kunna genomföras på ett energieffektivt sätt.