Trafikverket rengör vägarna för friskare luft

Miljökvalitetsmålet Frisk luft ska uppnås överallt längs med statligt vägnät senast år 2030. Arkivbild

När snön smält undan är partikelhalterna i luften som högst. Då dammbinder och rengör Trafikverket vägarna. Tillåtna högsta hastigheter sänks längs de vägsträckor där partikelhalterna i luften är som högst och där människor exponeras utomhus. Höga hastigheter orsakar både slitage av vägbanan, uppvirvlingen av detta partikelslitage till vägens omgivningar samt ökade avgasemissioner. 

– Vi mäter också hur mycket avgasutsläpp som olika fordonsgrupper släpper ut, som till exempel lastbilar, diesel- respektive bensinbilar och miljöfordon i olika Euroklasser. På så sätt kan vi utföra riktade åtgärder mot de fordonsgrupper som har störst utsläpp, säger Michelle Benyamin, utredare hälsa på Trafikverket. Vi planerar för åtgärder i samarbete med olika aktörer som kommuner och länsstyrelser och utför beslutade åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram som ska utföras och gäller enligt miljöbalken.

Flera styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser minskar även utsläppen av luftföroreningar,till exempel nya CO2-krav på lätta och tunga fordon på EU-nivå, stadsmiljöavtal och bättre drift- och underhållsåtgärder för ökad andel cykel och kollektivtrafik. En ökad elektrifiering och energieffektivisering av fordonsflottan är andra viktiga åtgärder inom klimatområdet som också ger synergieffekter för luftkvalitet.

Trafikverket har beslutat att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska uppnås överallt längs med statligt vägnät senast år 2030. Ett arbete genomförs för att uppnå Frisk luft i aktuella om- och nybyggnadsprojekt av statlig infrastruktur, i remisshanteringen av kommunernas planprocesser och med hjälp av forskarfinansierade utvecklingsprojekt.