Trafikverket rekommenderar elvägg i kombination med stationär laddning

Fjärrtrafiken bedöms ha störst nytta av ett elvägskoncept. Foto: Peter Kirillov.

Genom att kombinera elvägstråk med dynamisk laddning med stationära laddstationer är det möjligt att täcka ett större område än vad teknikerna klarar på egen hand. Då kan man elektrifiera en större andel av den tunga trafiken och komma närmare målet om ett fossilfritt transportsystem.

De godstransporter på väg som bedöms ha störst nytta av ett elvägskoncept är fjärrtrafiken med stora energibehov i kombination med ett behov av att inte behöva stanna för att ladda. Den snabba batteriutvecklingen och ny kunskap kring faktiska fordonsrörelser har bidragit till att den fordonsflotta som förväntas nyttja en elväg bedöms som betydligt mindre jämfört med för bara något år sedan. Andelen av den tunga trafiken som förväntas använda elvägen har gått från mellan 60–80 procent till 25 procent vid ett fullt utbyggt elvägssystem på 3 000 kilometer år 2040.

x

Kenneth Natanaelsson, nationell strategisk planerare. Foto: Trafikverket.

– Resultaten från den samhällsekonomiska analysen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med en utbyggnad av elvägar i Sverige under förutsättning att reduktionsplikten inte är för hög och att incitamenten för att nyttja elvägen är goda, säger Kenneth Natanaelsson, biträdande programchef elvägar. Det är dock mycket tveksamt om trafikmängderna på det svenska vägnätet räcker till för att en utbyggnad av elvägar ska vara samhällsekonomisk lönsam vid en hög inblandning av biodrivmedel i dieseln.

Trafikverkets rekommendation är att inte påbörja en storskalig utbyggnad av elvägar i ett för tidigt skede, då den tekniska utvecklingen för olika system för att elektrifiering av transportsektorn sker i snabb takt. Elvägar är en relativt mycket dyrare investering i infrastrukturen än exempelvis stationär laddning och med den pågående utvecklingen är det fullt möjligt att det finns andra mer kostnadseffektiva lösningar för att elektrifiera denna typ av transporter i framtiden.

Trafikverkets rekommendation är att det på kort sikt är viktigt att göra det möjligt för tunga lastbilar för lokal- och regional trafik att elektrifieras med laddinfrastruktur för stationär laddning. Övriga rekommendationer för den fortsatta att planeringen för en utbyggnad av elvägar: