Umeå kommun bygger ny bro i Sävar

Den nya bron kommer utseendemässigt efterlikna den befintliga. Bild: Umeå kommun

Umeå kommun kommer att bygga en lbro som ersätter den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Syftet med brobytet är att se till att det finns en överfart över Sävarån på just den här platsen. Orsaken till bytet är att den gamla bron är uttjänt och det har funnits behov av åtgärder en längre tid.

Den nya bron kommer utseendemässigt efterlikna den befintliga med stöden på samma plats. De nya stöden blir dock av betong till skillnad från de nuvarande som är stenkistor, alltså timrade sådana fyllda med block av sten.

Bron får en livslängd på 80 år och utformas som ett hängspännverk i två spann, huvudbärverket blir av stål och farbanan blir en tvärspänd platta av trä liksom räcket. Brons utformning syftar till, att så långt som möjligt, beakta områdets kulturhistoriska värde. I samband med bygget förnyas och anpassas gång- och cykelvägen i anslutning till bron.

Tidigare har bron fungerat som bilbro men dess status gör att den idag används som en gång- och cykelbro. Enligt vad som är känt har det funnits en bro på den här platsen sedan 1700-talet. Den nuvarande bron byggdes 1972 och ersatte då en bro från 1924. Bron utgör en del av Herrgårdsallén i norra delen av Sävar samhälle.