Uppsala kommun satsar 300 miljoner på infrastruktur

Kommande år görs förbättringar för fotgängare, cyklister och bilister i södra Uppsala. Foto: Johner.se/Jens Lindström

Uppsala kommun lägger 300 miljoner på att förbättra framkomligheten på vägnätet i de södra stadsdelarna under de kommande fem åren. Bland annat kommer Dag Hammarskjölds väg att bli fyrfilig och ytterligare gång- och cykelvägar kommer byggas. Beslutet är en del i en flerpartiöverenskommelse mellan mittenstyret och Moderaterna om genomförandet av fyrspårsavtalet.

– Det här är en rejäl satsning för att Uppsalaborna ska komma till jobbet och skolan i tid. Framkomligheten till och från södra Uppsala behöver bli bättre och det behovet kommer bara bli större de kommande åren, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen är viktig för framkomligheten i södra Uppsala, och beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 19 januari. En förstärkning av väginfrastrukturen behövs redan nu och behovet kommer att öka i takt med ytterligare utbyggnader av södra Uppsala.

Infrastruktursatsningen är en del av Uppsalapaketet och omfattar bland annat:

  • Dag Hammarskjölds väg mellan Ultuna allé och Vårdsätravägen byggs successivt ut till att bli fyrfilig.
  • Kungsängsleden får ökad kapacitet vid ett antal korsningar ut till och med Gnistarondellen.
  • Höjd standard på gång- och cykelvägnätet längsmed Dag Hammarskjölds väg.
  • En gång- och cykeltunnel byggs vid cirkulationsplatsen i höjd med Ultuna allé.

Utöver ovanstående ska en särskild åtgärdsplan utarbetas i samband med projektering och utbyggnad av den kapacitetsstarka kollektivtrafiken i de sydöstra delarna av Uppsala. Planen ska visa hur framkomligheten underlättas för övriga trafikslag, hur barriärerna minskas för gång och cykel så att andelen gående och cyklande kan bibehållas.