Trafikverkets genomförandeplan tillgänglig

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas. Arkivbild

Nu finns Trafikverkets genomförandeplan för 2020–2025 tillgänglig. Planen ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som underhållsåtgärder – och hur de påverkar trafiken.

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas under de närmaste sex åren. Den redovisar de åtgärder som har stor trafikpåverkan under genomförandet eller ger effekt när de är färdigställda, som är trafikstörande eller där koordinering ger stor nytta.

Tanken är bland annat att underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering.

– Jag skulle beskriva genomförandeplanen som ett slags titthål, ett sätt att samla och pedagogiskt förklara de viktigaste åtgärderna i investerings- och underhållsplanerna för hela stråk. Det innebär att vi i kartor och tabeller samlar regionala åtgärder i ett nationellt stråk- och flödesperspektiv för att visa på en helhet över det som planeras, förklarar Martin Ullberg, nationell planerare på Trafikverket.

Åtgärder presenteras även utifrån olika intresseområden som exempelvis miljöåtgärder, åtgärder för ökad cykling och liknande.

Genomförandeplanen baseras till stor del på den tolvåriga nationella planen, och upplägget i årets utgåva följer i stora drag föregående genomförandeplan. Nytt är bland annat att vi lagt till delar om vad Trafikverket gör för att nå Nollvisionen, samt ett avsnitt om plankorsningar.