Betongarbetena för Västlänkens tunnel påbörjade

Betongarbetena är påbörjade i Västlänkens deletapp Centralen. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket påbörjat betongarbetena för Västlänkens tunnel i deletapp Centralen. Det gör man för att kunna gjuta en del av bottenplattan som kommer att bli tågtunnelns botten. Gjutningen av bottenplattan kommer att ske i december och innan dess ska arbeten som exempelvis formsättning och armering genomföras.  

Bottenplattan blir ungefär 30 meter lång, 18 meter bred och ligger cirka 13 meter under marknivå. Totalt behövs det cirka 800 kubikmeter betong och 100 ton armering för bottenplattan på den här sträckan. I januari 2020 kommer vi att inleda byggnationen av tunnelväggarna.

Stora delar av deletapp Centralen löper genom jord och lera. Dessa delar av tunneln kommer vi att bygga med en så kallad "cut-and-cover-teknik", vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Arbetet utförs i ett antal etapper.

  • Den första etappen är att installera stödväggar som kan görs med olika metoder som till exempel slitsmurar eller spontning.
  • Därefter påbörjas schaktningen där man gräver ur jorden i schakten. Detta är ett tidskrävande arbete och kräver planering.
  • Den tredje etappen är när man kan påbörja byggnationen av tunneldelarna. Till exempelvis att påbörja gjutning av bottenplattan, vilket kommer att göras i december i deletapp Centralen.
  • När Trafikverket har gjutit klart betongtunneldelen fylls schaktet igen och tunneln täcks. Därefter återställer vi marken ovanpå tunneln.