Omfattande infrastrukturarbeten på vägarna i Skåne

Många arbeten på Skånes vägar i sommar. Karta: Trafikverket

Trafikverket har en rad projekt i gång för att förbättra vägarna i Skåne. Här är 31 projekt som finns listade på verkets hemsida.

Brounderhåll Skåne
Trafikverket vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger Trafikverket om broarna kontinuerligt i Skåne län.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg
Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där Trafikverket minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och Trafikverket gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.

E22 genom Skåne
E22 byggs om på flera olika delsträckor.

E6 genom Skåne
Trafikverket bygger om och underhåller delar av E6 genom Skåne. Trafikverket vill förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.

E6, Brandsvig, Ängelholm, vattenskydd
E6 ska inte vara en potentiell risk för att grundvattnet, Ängelholms dricksvattenförsörjning eller kringliggande vattendrag ska förorenas. Därför planerar Trafikverket för vattenskyddande åtgärder.

E65, Lemmeströtorp, ekodukt
Trafikverket har byggt en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp.

E65, Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad
Trafikverket planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. En del av sträckan ska Trafikverket bygga om till motorväg och en del till mötesfri landsväg med fyra körfält. Utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och minskar trafikköer längs sträckan.

Kattegattleden
Trafikverket arbetar ihop med bland andra Region Halland och Region Skåne med att utveckla Kattegattleden till en havsnära cykelled längs större delen av västkusten.

Kollektivtrafikåtgärder i Skåne och Blekinge
Trafikverket ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten vid busshållplatser runt om i Skåne och Blekinge.

Malmö – Falsterbonäset, kollektivtrafikåtgärder
Trafikverket planerar att genomföra åtgärder mellan Malmö – Falsterbonäset för att stärka bussens tillgänglighet, punktlighet och pålitlighet.

Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg
Trafikverket planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från trafikplatsen Lund Södra till cirkulationsplatsen i Gullåkra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Väg 108, Svedala–Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg
Trafikverket har satt upp faunastängsel längs väg 108 genom Bökeberg i Svedala

Väg 108/13, Röstånga, tätortsåtgärder
Trafikverket har fått synpunkter på trafiksituationen genom Röstånga och planerar nu för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg
Trafikverket planerar att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att Trafikverket bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Väg 110, Bjuv–Billesholm, korsningsåtgärder
Trafikverket planerar att bygga cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt göra enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör Trafikverket för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 115, Båstad tätort
Tillsammans med Båstads kommun planerar Trafikverket att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikanter.

Väg 13, 17, 23, E22 Ringsjön Höör och Hörby, vattenskydd
Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Därför ska Trafikverket genomföra vattenskyddsåtgärder för att minska risken för utsläpp i Ringsjön.

Väg 13, Assmåsa, ombyggnation
Trafikverket kommer bygga om väg 13 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 13 förbi Assmåsa söder om Sjöbo.Gång- och cykelväg väg 13, Hedeskoga–Sövestad
Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs väg 13 från Hedeskoga till Sövestad i Ystad kommun. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 13, ny cirkulationsplats i Höör
Då det nya bostadsområdet Kvarnbäck byggs ut med fler hus kommer korsningen mellan väg 13, väg 1323 (Jularpsvägen) och Kvarnbäcksvägen att byggas om till en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen bidrar till en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Väg 17, Österleden Landskrona, ny plankorsning
Trafikverket ska bygga en ny plankorsning vid Österleden i Landskrona, och slopa den befintliga. Den nya plankorsningen kommer att ha bommar för bil-, gång- och cykeltrafik. Detta kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder
Väg 23 och väg 19 är drabbade av viltolyckor. Därför kommer Trafikverket nu att se över möjligheterna att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten. Trafikverket kommer att närmare utreda faunastängsel och olika typer av passager för vilt.

Väg 19, Ystad–Broby, ombyggnation
Trafikverket vill bygga om väg 19 mellan Ystad och Broby som ligger norr om Kristianstad till mötesfri landsväg.

Väg 21, Vankiva–Önnestad, viltåtgärder
På väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad rör sig mycket vilt. För att minska vägens negativa påverkan på djurlivet och risken för viltolyckor planerar Trafikverket en viltpassage samt viltsäkringsåtgärder i form av viltstängsel och färister.

Väg 23 och 119, Stoby, kollektivtrafikåtgärd
Trafikverket bygger en ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby. Det ökar framkomligheten i trafiken.

Väg 23, Höör, tätortsåtgärder
Väg 23 går rakt igenom Höör. Vägen är bred och många trafikanter kör för fort. För att dämpa hastigheten och göra miljön trivsammare planerar Trafikverket ett antal förbättringar, så kallade tätortsåtgärder.

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg
Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Trafikverket planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 852, Åkarp–Lund, gång- och cykelväg
För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och helt ny väg på vissa delar.

Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder
Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar Trafikverket att förbättra tillgängligheten och framkomligheten för trafikanter, samt förbättra för resenärerna som använder kollektivtrafiken.

Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg
Vägen mellan Kivik och Brösarp är smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. Trafikverket vill öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

Väg 941/945 Hardeberga, ombyggnad av korsning
Trafikverket tar ett helhetsgrepp för att skapa en bättre och tryggare trafiklösning för alla trafikanter på väg 941 och väg 945.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprenad Live