Startar forskningsprojekt om smarta gator

Många ska samsas om utrymmet i en storstad. Framtidens gator behöver bli mer smarta.​

Vti startar forskningsprojekt om smarta gator. Omkring 20 till 30 procent av Sveriges städer består av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer att påverka stadens gator i framtiden och därmed kräva nya smarta lösningar. Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet. Det leder till ökat fokus på jämlika transporter som utnyttjar ytan effektivt. Det kan handla om gång, cykel och kollektivtrafik men även smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter.

Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade gods- och persontransporter tillika nya mobilitetstjänster, men den innebär även att kraven ökar på hur gatorna ska utformas. Elektrifieringen av hushåll och fordon leder till att elnätet behöver byggas ut både när det gäller kapacitet och infrastruktur. I gatumiljön tillkommer laddningsstationer och de behöver sedan underhållas.

På grund av klimatförändringarna måste gator klara mer varierade förhållanden orsakade av vatten, snö, is och värme. Dessutom behöver gatorna kunna bidra med ekosystemtjänster. Segregationen måste minska och i det sammanhanget kan gator vara ett sätt att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Projektet ska ställa samman kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, informations- och kommunikationsteknik (ICT), vatten och avlopp (VA), dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, speciellt med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.

Modeller och typlösningar för framtidens smarta gator kommer att skapas i samråd med fokusgrupper från stat, landsting, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare och brukare. Projektet ska ta fram ett index för gatufunktionalitet och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet. En körsimulator ska utvecklas som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller. I samband med det arrangeras workshoppar med simulatorn som verktyg.

Projektet ska presentera en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser och lista möjliga pilottester i svenska tätorter. En stor mängd av samhällsplaneringens aktörer kommer att bli inblandade, såväl offentliga som privata. Därför är också ett övergripande syfte bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.