Forskning ger smartare underhåll av infrastruktur

Foto: Pixabay

Total projektbudget på över 80 miljoner kronor

Bristen på kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett hot mot samhället, skriver Mistra i bakgrunden till satsningen.

– Vårt forskningsprogram, som RISE kommer att leda, bidrar till att kommuner och VA-verksamheter får bättre underlag att bygga sina beslut på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara. Det handlar om miljardbelopp som behöver investeras i infrastrukturen och då måste vi göra det på ett hållbart och effektivt sätt, säger Annika Malm, forskare på RISE och blivande Programchef.

– Vi är ett starkt konsortium med forskare på framför allt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH/KTH Vattencentrum,  Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och RISE, men speciellt viktigt är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning, berättar Annika vidare.

– Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området mer attraktivt, säger Gunn-Mari Löfdahl, senior projektledare på RISE. Bara inom VA-området behövs ytterligare cirka 1 600 – 3 100 personer i Sverige för att uppnå en långsiktigt hållbar nivå av underhållet.