PTS om den svenska bredbandsmarknaden

Foto: sxc.hu

PTS arbetar för tillfället med att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. Flera olika aktörer är verksamma på marknaderna, både privata små och stora aktörer, samt exempelvis stadsnät och kommunala bolag. Det är marknader som kännetecknas av såväl utbyggnad som strukturella förändringar. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018. Det framgår av ett pressutskick från PTS.

I juni 2017 genomförde myndigheten en informationsinhämtning för marknad 3a och 3b (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) där aktörerna uppmanades att inkomma med synpunkter på PTS preliminära förslag till marknadsavgränsningar. Syftet var att så tidigt som möjligt dela med sig av preliminära slutsatser från marknadsanalysen för att få in kompletterande information och underlag från marknaden.

– Utifrån det fördjupande analys- och utredningsarbete som gjorts under hösten samt den information som inkommit till myndigheten konstaterar PTS nu att skillnaderna mellan SDU (småhus och mindre flerfamiljshus) och MDU (större flerfamiljshus) är tydligare på slutkundsnivå och utredningen visar mindre stöd för en motsvarande uppdelning på grossistnivå, säger Rikard Englund, chef på PTS konkurrensavdelning.

Med anledning av detta har PTS justerat tidplanen för arbetet. Ett första samråd planeras att genomföras under våren 2018 och beslut kan tidigast fattas i slutet av 2018.
Källa: PTS