99,9 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband

Den stora utmaningen är att nå de 1,9 procent som återstår. Foto: PTS

Post- och telestyrelsen, PTS, bedömer att delmålet om 1 Gigabit per sekund till 98 procent kan nås med aviserade stödpengar under de närmaste åren efter 2025. Den stora utmaningen är fortsatt att ge 99,9 procent tillgång till bredband med minst 100 Megabit per sekund, enligt myndigheten.

Den stora utmaningen är fortsatt att nå målet om 100 Mbit/s för de 1,9 procent som återstår. Det är osäkert i vilken mån trådlösa tekniker som satellit och fast bredband via mobilnät kan leverera dessa hastigheter till de aktuella hushållen och företagen. PTS undersöker nu inom ramen för ett regeringsuppdrag hur bland annat bredband via satellit kan förväntas bidra.

– Det är mycket glädjande att det statliga bredbandsstödet gör skillnad i hela landet. Fortsatt arbete med bredbandsstöd, i kombination med samverkan med branschen samt regionala och lokala aktörer tar oss stadigt närmare bredbandsmålen, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp.

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97-98 procent att ha sådan tillgång år 2025.
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97-100 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. PTS bedömer att 99–100 procent kommer ha sådan tillgång 2025.

För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgränsen.

PTS räknar med att 95 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. De största utmaningarna finns längs högtrafikerade vägar och järnvägar och handlar om att användare i fordon upplever bristande kapacitet. Fordonet dämpar signalen som användaren kan utnyttja samtidigt som mobilnäten i många fall saknar kapacitet för att ge goda hastigheter till många samtidiga användare.