Juridiskt efterspel efter kontraktsbrott för Förbifart Stockholm

Trafikverket krävs på totalt 850 miljoner kronor. Foto: Trafikverket

Det juridiska efterspelet är normalt sett tämligen omfattande efter en hävningssituation. I detta fall är Trafikverket och LSAB (i konkurs) oense om Trafikverket haft rätt att häva kontrakten. Trafikverket är av uppfattningen att hävningarna har varit befogade och utifrån denna premiss hanterar vi de krav som framställs i efterdyningarna av hävningarna. Trafikverket har bland annat fått krav på skadestånd från konkursförvaltaren avseende onödiga kostnader och utebliven vinst.

Trafikverket har utöver ovan mottagit två ytterligare krav instämda i italiensk domstol som avser:

Stämningsansökan på totalt 850 miljoner kronor inlämnat i Italiensk domstol kommer från bolaget Vianini. Stämningen baserar sig på förtal. Vianini anser att Trafikverket agerat på ett sätt som skadat Vianinis anseende genom bland annat uppgifter till media om entreprenörens brott mot arbetsmiljöbestämmelser och miljölagstiftning liksom förseningar i projektet.

Vianini anser att bland annat detta utgör ett förtalsbrott i enlighet med den italienska strafflagen samt olagliga handlingar i den italienska civillagen. Yrkat belopp avser den renomméskada Vianini anser har tillfogats bolaget genom Trafikverkets handlingar. Trafikverket bestrider kravet i dess helhet. Processen i Italien har just startat och en första hearing kommer att hållas i december 2019. Det går inte att spekulera i när den är klar.

Den andra stämningsansökan avser skadestånd för kostnader kopplat till krediter som beviljats för LSAB från kreditgivare och som återkrävts i samband konkursen.

Trafikverket har för egen del framställt skadeståndskrav med anledningen av hävningen av kontrakten. Kravet avser kostnadsökning som uppkommer för entreprenadens färdigställande samt skador/kostnader som i övrigt uppstår för Trafikverket med anledning av hävningarna. Exakt belopp kan ännu inte preciseras men ett generellt krav på skadestånd är ställt i samband med hävningsförklaringarna.

Det är för tidigt att säga vilken påverkan hävningarna har för tid och kostnad på hela projektet E4 Förbifart Stockholm. Det pågår ett arbete med att se över hela projekt E4 Förbifart Stockholms tidplan och arbetet planeras att bli klart under hösten.